Usługi

Kancelaria zajmuje się:

 1. stałą oraz okazjonalną obsługą prawną przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) oraz klientów indywidualnych – w tym udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych,  udziałem w negocjacjach, sporządzaniem pozwów i wniosków, pism procesowych, odwołań i skarg oraz ugód itd.,
 2. reprezentacją przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) oraz klientów indywidualnych w postępowaniach:
  • przesądowych i pozasądowych,
  • przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
  • przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przed urzędami,
  • przed organami egzekucyjnymi.
 
Wybrane obszary działania Kancelarii:
 
 1. sprawy o odszkodowanie i o zadośćuczynienie – w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymiwywłaszczeniem nieruchomości, posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych (energii elektrycznej, gazu, itp.), innymi zdarzeniami,
 2. sprawy o zapłatę oraz windykacja wierzytelności/długów,
 3. pozostałe sprawy cywilne, w tym w szczególności sprawy o zniesienie współwłasności, o zwrot i rozliczenie nakładów poczynionych na wspólną lub cudzą nieruchomość, o dział spadku, o zachowek, o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie i rozliczenie nakładów, o ustanowienie służebności, o zasiedzenie własności nieruchomości,
 4. pozostałe sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego,
 5. sprawy z zakresu prawa spółdzielczego,
 6. sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem),
 7. sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (odwołania od decyzji i postanowień, skargi, zażalenia),
 8. sprawy z zakresu prawa budowlanego,
 9. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy, odwołania, wypowiedzenia, pozwy),
 10. sprawy związane z aktualizacją (podwyższeniem lub obniżeniem) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 11. sprawy dotyczące odszkodowań i opłat z tytułu tzw. nielegalnego pobierania (poboru) energii lub paliw (prau i gazu),
 12. sprawy dotyczące Karty Nauczyciela,
 13. inne sprawy.

Współpraca:
 
W ramach postępowań związanych z likwidacją szkód samochodowych/powypadkowych i dochodzeniem należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych kancelaria współpracuje z biurem rzeczoznawstwa techniki samochodowej i ruchu drogowego, co pozwala na sprawne uzyskanie stosownych wycen i ocenę zasadności oraz wielkości kwot należnych od towarzystw ubezpieczeniowych. Współpraca w tym zakresie z uprawnionym rzeczoznawcą, pozwala na możliwie precyzyjne określenie wysokości uzasadnionych roszczeń klientów.

W ramach postępowań związanych z aktualizacją (podwyższeniem lub obniżeniem) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań i wynagrodzeń związanych z podziemnymi i naziemnymi urządzeniami przesyłowymi (słupy i linie energetyczne, stacje transformatorowe, sieciami gazowe i wodociągowo-kanalizacyjne), w tym za ustanowienie służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości istnieje możliwość współpracy z uprawnionymi rzeczoznawcami  majątkowymi, co pozwala na sprawne uzyskanie stosownych wycen i ocenę zasadności oraz wielkości roszczeń.

W ramach postępowań dotyczących prawa budowlanego istnieje możliwość współpracy ze specjalistą z dziedziny prawa budowlanego.

Uprawnienia:

Będąc radcą prawnym posiadam uprawnienia do zastępowania moich klientów w sprawach, gdzie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga konstytucyjna itd. – kierowane do Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy Trybunału Konstytucyjnego).